LT EN

Meniu

Kontaktai

  • Tel.: 8 - 5 219 99 82
  • Adresas: Žirmūnų g. 32, LT-09228 Vilnius
El.paštas: rastine@azuolas.vilnius.lm.lt
Pagalba vaikui ir šeimai

 


ŠVIETIMO PAGALBA

Švietimo pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) kokybę. Pagalbos teikimo tikslas – padėti tėvams (globėjams) veiksmingai ugdyti vaiką.

Kaip teikiama švietimo pagalba?

Vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, teikiant socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo ar kitų specialistų pagalbą. Naudojami įprastiniai ugdymosi metodai ir būdai, gali būti taikomi alternatyvūs ugdymo metodai ir būdai, atsižvelgiant į PPT rekomendacijas.

Kas yra Vaiko gerovės komisija (VKG)?

Vaiko gerovės komisija – grupė  sudaryta iš Vilniaus lopšelio  darželio  “Ąžuolas” specialistų, pedagogų ir administracijos atstovo, kuri sprendžia vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, jų siuntimo į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT), ugdymo organizavimo, ugdymo turinio klausimus.

 Tikslas užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką įstaigoje ir vaikų ugdymą pagal poreikius.

Kas yra pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT)?

Tai biudžetinė valstybės ar savivaldybės įstaiga, kuri, tėvams, (globėjams) sutikus, įvertina vaiko ugdymosi poreikius, ir teikia pedagoginę bei psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams), švietimo įstaigai.

Ką daryti, jei tėvai (globėjai) pastebėjo, kad vaikas turi ugdymosi sunkumų?

Jei vaikui iškilo problemų, pirmiausia reikia jas aptarti su ugdančiu vaiką grupės pedagogu, jei napavyksta išspręsti, kreiptis į  darželio specialistus pagal problemą: psichologą, socialinį pedagogą ar logopedą. Kai problemoms spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko geroves komisija (VGK).

Jei tėvai (globėjai) patys įtaria, kad jų vaikas turi ugdymosi sunkumų, tėvai (globėjai) gali prašyti įvertinti jo specialiuosius ugdymosi poreikius. Tai daro darželio Vaiko gerovės komisija (VGK).

Jei vaiko ugdymosi sunkumų kyla pedagogui, jis pildo specialią stebėjimo anketą ir kreipiasi į tėvus (globėjus), prašydamas sutikimo nustatyti vaiko ugdymosi sunkumų priežastis bei įvertinti jo gebėjimus. Vaiko specialieji ugdymosi poreikiai (SUP) gali būti įvertinti tik gavus raštišką tėvų (globėjų) sutikimą.

Kodėl reikia atlikti vaiko SUP įvertinimą?

Įvertinimo tikslas – nustatyti, kokia pagalba ir paslaugos reikalingos siekiant sudaryti specialiųjų poreikių vaikui optimalias ugdymo ir ugdymosi sąlygas.

Kokią švietimo pagalbą galima gauti Vilniaus lopšelyje darželyje “Ąžuolas”?

Logopedo, Psichologo, Socialinio pedagogo, Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto